Felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére


Felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére

 

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2021. (VIII.31.) önkormányzati határozata alapján (székhely: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) nyilvános pályázat útján történő értékesítésre (eladásra) pályázatot hirdet az alábbi ingatlanra vonatkozóan, a következő feltételekkel:

 

Az ingatlanok adatai:

 

Hrsz                Megnevezés                           Terület                        Tulajdoni hányad

 

3595/1.            kivett, beépítetlen terület       9.458 m2                    1/1

3595/2.            kivett, beépítetlen terület       9.459 m2                    1/1

 

 

Az ingatlanok minimális vételára 103.400.000 Ft. A vételárból a szerződéskötéskor legalább 50%-ot meg kell fizetni és a teljes vételárat legkésőbb a szerződéskötést követő egy éven belül ki kell fizetni.

 

Az ingatlanok leírása:

 

A két ingatlan Pusztazámor irányában az országos főút jobb oldalán található egymás mögötti, bekerítetlen terület.

3595/1. hrsz. I. részben és III. részben széljegy, bejegyzés nincs. 3595/2. hrsz. I. részben széljegy nincs, III. részben ELMŰ 73 m2 vezetékjog, egyéb bejegyzés nincs.

Az építési szabályzat szerint:

 

„A K/IN jelű különleges építési övezetek
(az intézményi funkciójú különleges területek)
26. §

 

K/IN 

SZ

20

 40

 

7,5

3000

1,2

 

(1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

 

Beépítési mód

Az építési telek

A beépítésnél alkalmazható

 

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

 

területe

(m2)

zöldfelületi arány (%)

beépítettség (%)

építmény-

magasság (m)

Szabadonálló

3000

40

20

7,5*

* Az előírt építménymagasság értékétől el lehet térni (max. 15 méterig) abban az esetben, ha azt a technológia követelményei megkívánják.

 

(1)   Az övezeten belül az OTÉK 24. §-a 3) bekezdésének 2., 3., 4., 5., és 6.-os pontjában felsorolt funkcióhoz igazodó épület, építmény helyezhető el.

(2)   Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 méter. Az építménymagasság értéke a használhatóság miatt szükséges magasabb épületek esetében az építéshatóság engedélyével ettől eltérően is megállapítható.

(3)   Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 67-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), i) és j) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

(4)   A telkenként megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,2 m2/m2.”

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatot 1 db eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani a Községháza titkárságán, a borítékra rá kell írni: „pályázat önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására, tilos felbontani 2021. október 8. (péntek) 10.00 óráig” a borítékot Sóskút Község Önkormányzat polgármesterének kell címezni.

A benyújtás határideje: 2021. október 8. péntek 10.00.

A benyújtás helye: A pályázat benyújtható személyesen a Sóskúti Községházán (Sóskút, Szabadság tér 1.), vagy postai úton (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) úgy, hogy az a benyújtási határidőig beérkezzen.  

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

a.       a pályázati felhívásban foglaltak elfogadásáról szóló nyilatkozatot,

b.      a vételár összegét,

c.       az ajánlati kötöttség időtartamát,

d.      az ajánlattevő aláírását

 

Egyéb feltételek:

 

1. Az ingatlanokra csak együttesen tehető vételi ajánlat.

2. Az önkormányzat a legmagasabb árat ajánló vevővel kíván adásvételi szerződést kötni, de a képviselő-testület fenntartja magának a jogot az értékesítési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné érvénytelenné nyilvánítására.

 

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázat eredményét a képviselő-testület állapítja meg a soron következő ülésén, melyről a polgármester értesíti a pályázókat a döntést követő 15 napon belül.

 

 

Tájékoztatás egyéb körülményekről:

 

Az ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyről az állami vagyonkezelő az adásvételi szerződés megkötését követően nyilatkozik. Az ingatlanok tulajdonjogát a nyertes pályázó abban az esetben szerezheti meg, ha a szerződéskötést követően az Állam nem él elővásárlási jogával.