Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Gazdasági program 2007-2010


 

A Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007-2010 közötti gazdasági programja

A gazdasági program célja, hogy a település jelenlegi helyzetét alapul véve, a Településfejlesztési Koncepció, a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv keretei között, figyelemmel az önkormányzat gazdasági lehetőségeire meghatározza azokat a prioritásokat, amelyeknek megvalósítására a képviselő-testület Sóskút fejlődése és az önkormányzat biztonságos működése érdekében törekszik.

A jelenlegi folyamatosan, gyorsan, néha év közben többször is változó jogszabályi környezet, valamint az ennek következtében az anyagi lehetőségek körében előálló változás miatt nem vállalható évekre meghatározott gazdasági program készítése. A képviselő-testület ezért a ciklus egészére fogadja el rugalmas programját úgy, hogy megjelöli a célkitűzések megvalósításának kívánt sorrendjét, amelyen azonban akár az éves költségvetési rendeletben, akár év közben változtat, amennyiben pályázati, vagy egyéb pénzszerzési lehetőségek következtében erre szükség lesz. A kötelező feladatok ellátásán túlmutató bármely - jelen programban rögzített - elképzelés, terv, vállalás kizárólag az anyagi lehetőségek függvényében valósulhat meg, ezért erre az egyes pontoknál külön nem történik utalás.

I. Település-üzemeltetés:

(Az 1. pontban rögzítettek rangsorban az elsők, míg a 2-11. pontok nem jelentenek sorrendiséget)

1./ Elsődleges, minden mást megelőző célkitűzés, hogy a jogszabályok előírásainak betartásával, a meglévő színvonal megtartásával és lehetőség szerinti emelésével biztosítani kell az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

Ennek végrehajtása érdekében törekedni kell a feladatok ellátásának optimalizálására. Folyamatosan vizsgálni kell az önkormányzat intézményei működését. A gazdaságosság érdekében szükség esetén át kell szervezni a feladat-ellátás módját. Ki kell használni a társulásokban rejlő lehetőséget, bővíteni kell a kistérségi és a mikrotársulások keretében ellátott feladatok számát. A feladatellátások során az önkormányzat közhatalmi szerepe mellett erősíteni kell a szolgáltató jelleget.

2./ A társulások, a civil szervezetekkel és a gazdasági szereplőkkel történő együttműködés erősítésével a lakossági szolgáltatások szélesítése, a meglévő szolgáltatások színvonalának emelése érdekében bővíteni kell az önkormányzat önként vállalt feladatainak körét.

 

3./ Nem pusztán a törvényben rögzített kötelezettség teljesítése, hanem a hagyományok ápolása és a szlovák nemzetiségi gyökerek megőrzése érdekében is, támogatni kell a sóskúti Szlovák Önkormányzat működését.  

4./ Az egészségügyi ellátások körének bővítése több speciális szakrendelés Sóskútra hozása az utazások elkerülése, valamint a várólisták megszüntetése végett.

5./ Folytatni kell a civil szervezetek működésének támogatást. Ennek keretében a végleges megoldásig igazi otthonukká kell tenni a Polgárok Házát. Támogatni kell programjaik megvalósítását, és folytatni kell az együttműködést a település zölddel borított közterületeink gondozásában. 

6./ A Kistérségi Társulás keretében közös közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat létrehozásával hatékonyabban kell fellépni a jogsértők ellen, az illegális hulladéklerakók visszaszorítása és felszámolása érdekében. A jelenleg is meglévő évi egyszeri lomtalanítás mellett, rendszeressé kívánjuk tenni az évente két alkalommal (tavaszi, őszi) történő elszállítást. További cél a szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék külön gyűjtésének fokozatos bevezetése. Meg kell vizsgálni a zártkertekben keletkező háztartási hulladék ingatlanoktól történő begyűjtésének megvalósítását.

7./ A közbiztonság további javítása céljából a megvalósult energiatakarékos közvilágítás továbbfejlesztése, mind a bel-, mind a külterületeken (ez a közlekedést is segíti). A kábeltévé-hálózat alkalmassá tétele után térfigyelő kamerák felszerelése (kétirányú információáramlás megvalósítása esetén). A rendőrség további támogatása, a körzeti megbízotti iroda fejlesztése.

A polgárőrség munkájának anyagi és erkölcsi támogatása.

8./ Kezdeményezni kell a kábeltelevízió új tulajdonosainál a teljes kiépítést és a rendszer átalakítását a kétirányú információközlés lehetővé tétele érdekében. (Csak így lehetséges térfigyelő kamerák elhelyezése és az internet szolgáltatás.) Folytatni kell az önkormányzati intézményeikbe már bekötött kábeltévé és internet szolgáltatások fejlesztését. Ingyenes helyi újság kiadása, a község internetes honlapjának átalakítása az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése érdekében.

9./ Az M7 autópálya csatlakozás végleges forgalomba helyezése után Budapestre közvetlen buszjárat indításának kezdeményezése. Az Öreghegyen és Biatorbágyon keresztül közlekedő buszjáratok megtartásának és bővítésének támogatása. Az elővárosi vasút megindításakor a buszjáratok Tárnok vasútállomást is érintő útvonalának kezdeményezése.

10./ A sportolási lehetőségek bővítése, az önkormányzat tulajdonában lévő sportpálya fejlesztése.  

11./ A temető felújítása.

II. Település-fejlesztés:

(a felsorolás sorrendiséget jelent)

1./ Az óvoda férőhelyproblémájának megoldására, a tetőcserével egy időben, tetőtér-beépítéssel újabb foglalkoztatók kialakítása. A mai előírásoknak és követelményeknek megfelelő tornaszoba építése, a jelenlegi épület teljes közműfelújítása.

2./ Egészségügyi szolgáltató központ létrehozása az egészségház épületének felújításával, bővítésével, úgy, hogy az orvosi rendelők mellett kapjon helyet a gyógyszertár is.

3./ Az iskola épületének további belső felújítása (különös tekintettel a vizesblokkokra), a tornatermi szárny és a tornaterem nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése.

4./ A falu központjának teljes rehabilitációja. Elsősorban az önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítása. Az „Öregiskola"; a Polgárok Háza; a gyógyszertárat, a postát és a volt mozit magába foglaló épületegyüttes rekonstrukciója és új funkció adása. A felújítás után az épületekbe a polgármesteri hivatalt, postát, rendőrséget és más közszolgáltatókat kell beköltöztetni, de itt kell helyet találni a nagyszámú érdeklődőt vonzó kulturális programoknak is. A rehabilitációba be kell vonni az egyház tulajdonát képező, de a faluközpont jellegét meghatározó épületeket is (templom, plébánia).

5./ Az autópálya megközelítése érdekében az érdekelt gazdasági szervezetek bevonásával fel kell újítani a Homokbánya bejáratától (Temető utca vége) az M7 autópálya lehajtóig (MAPEI telephelye) tartó útszakaszt. 

A csatornahálózat kiépítésének függvényében tovább kell folytatni belterületi utak burkolatának kiépítését, felújítását.

 

6./ A faluközpont rehabilitációja és a polgármesteri hivatal átköltözése után a jelenlegi Községházából pedig a civil szervezeteknek és a falumúzeumnak is helyet adó közösségi ház létrehozása

(sorszám nélkül - azaz, ha lehetőség nyílik rá, minden mást megelőzően megvalósítandó)

A szennyvíztisztító és szennyvízhálózat kiépítése.  

                                                                                                

III. A program megvalósítás forrásai

                                                                           

1./ Támogatások:

  • - Törekedni kell a központi költségvetési támogatások maximalizálására.
  • - Ki kell használni az önkormányzati társulásokban rejlő lehetőségeket.
  • - Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok benyújtása. A pályázatoknál erősíteni kell a civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, és (a faluközpont esetében) az egyházzal meglévő kapcsolatot közös pályázatok benyújtása érdekében.

2./ Saját bevételek:

  • - A gazdasági övezetek kihasználtságának javítása, újabb területeket kialakítása. Az eddig Sóskúton ingatlant vásárolt és munkahelyteremtő beruházásokat létrehozó vállalkozás mellé újabbak letelepedésének ösztönzése vállalkozásbarát környezet megteremtésével és erősítésével. Ezt elősegítő adópolitika folytatása, melyben a bevételek növelését első sorban nem az adó mértékének emelése, hanem az adóalanyok (vállalkozások) és az adótárgyak (épületek) számának növelése szolgálja.
  • - Az önkormányzat vagyonának hasznosítása, a vagyon szerkezetének átalakítása. Több kisebb értékű ingatlan helyett legyen kevesebb, de értékesebb, jobban hasznosíthatóbb ingatlana az önkormányzatnak.
  • - A jelenlegi feladatellátás gazdaságosságának erősítése, felszabadítható források felkutatása.