Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

 

 

A  BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételt a 2021/2022-es tanévre a Sóskút Község Önkormányzata kiírja a következő szempontok figyelembevételével:

 

-- sóskúti lakosú, állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő, hátrányos szociális helyzetű, teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterfokozaton résztvevő, felsőoktatási intézményben hallgató, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet, pályázatott benyújtó hallgató részére.

Szociálisan rászorult az a pályázó, aki a vele egy háztartásban, lakásban, életvitelszerűen együttlakó, ott állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők egy főre eső jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori összegének a 150%-át (42.750.-Ft) nem haladja meg.

 

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó:

-- aki árva vagy félárva,

-- családjában levő eltartottak száma három, vagy annál több,

-- egyedül neveli gyermekét,

-- családjában az egy főre eső jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíjminimum 150 %-t

    nem haladja meg,

-- valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy családjában folyamatos ellátást

igénylő beteg vagy rokkant van,

-- eltartója/szülője munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül,

-- nem részesül kollégiumi ellátásban.

           

A támogatás mértéke havi 5.000.-Ft/fő.

 

A pályázatok benyújtási határideje 2021. november 5. napja.

 

Az ösztöndíj időtartama:

          -- "A" típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatók részére 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév, 2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve,

 

            -- „B” típusú pályázat a jelenleg, 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe még nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű, nappali tagozatos felsőoktatási alapfokozatot, szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézményben és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

Időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

 

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történik, amely a tanulmányi eredménytől független.

 

 

A pályázati elbírálás ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ösztöndíjra minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx..)

rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázó elektronikusan tölti ki a nyomtatványt, majd ezt kinyomtatva, aláírva nyújtja be az önkormányzathoz a szükséges mellékletekkel együtt.

 

Kötelező mellékletek:

n  felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022 vagy 2022/2023. tanév első félévéről,

n  a pályázó és a pályázóval egy háztartásban, a lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részéről havi nettó jövedelemigazolás, (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, NAV igazolás, FHT, EGYT igazolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES, GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj, stb...),

n   kérelem a szociális rászorultság igazolására,

 

 

A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

 

A pályázat csak az önkormányzat a Támogatáskezelőhöz megküldött csatlakozási nyilatkozat elfogadása után válik aktuálissá.

 

 

 

 

König Ferenc sk.                     dr.Újházi Miklós sk.                             Aradi Gergely sk.

Polgármester                               jegyző                                        Szoc.és Egü. Bizottság                                                                                                                            elnöke