Akadálymentes változat
Vissza a főoldalra
Pest megyei kistelepülések könyvtárai

Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány

soskut.lap.hu

Felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére


Felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére

 

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2021. (VIII.31.) önkormányzati határozata alapján (székhely: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) nyilvános pályázat útján történő értékesítésre (eladásra) pályázatot hirdet az alábbi ingatlanra vonatkozóan, a következő feltételekkel:

 

Az ingatlanok adatai:

 

Hrsz                Megnevezés                           Terület                        Tulajdoni hányad

 

3595/1.            kivett, beépítetlen terület       9.458 m2                    1/1

3595/2.            kivett, beépítetlen terület       9.459 m2                    1/1

 

 

Az ingatlanok minimális vételára 103.400.000 Ft. A vételárból a szerződéskötéskor legalább 50%-ot meg kell fizetni és a teljes vételárat legkésőbb a szerződéskötést követő egy éven belül ki kell fizetni.

 

Az ingatlanok leírása:

 

A két ingatlan Pusztazámor irányában az országos főút jobb oldalán található egymás mögötti, bekerítetlen terület.

3595/1. hrsz. I. részben és III. részben széljegy, bejegyzés nincs. 3595/2. hrsz. I. részben széljegy nincs, III. részben ELMŰ 73 m2 vezetékjog, egyéb bejegyzés nincs.

Az építési szabályzat szerint:

 

„A K/IN jelű különleges építési övezetek
(az intézményi funkciójú különleges területek)
26. §

 

K/IN 

SZ

20

 40

 

7,5

3000

1,2

 

(1) Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

 

Beépítési mód

Az építési telek

A beépítésnél alkalmazható

 

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

 

területe

(m2)

zöldfelületi arány (%)

beépítettség (%)

építmény-

magasság (m)

Szabadonálló

3000

40

20

7,5*

* Az előírt építménymagasság értékétől el lehet térni (max. 15 méterig) abban az esetben, ha azt a technológia követelményei megkívánják.

 

(1)   Az övezeten belül az OTÉK 24. §-a 3) bekezdésének 2., 3., 4., 5., és 6.-os pontjában felsorolt funkcióhoz igazodó épület, építmény helyezhető el.

(2)   Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 méter. Az építménymagasság értéke a használhatóság miatt szükséges magasabb épületek esetében az építéshatóság engedélyével ettől eltérően is megállapítható.

(3)   Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 67-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), i) és j) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

(4)   A telkenként megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,2 m2/m2.”

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatot 1 db eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani a Községháza titkárságán, a borítékra rá kell írni: „pályázat önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására, tilos felbontani 2021. október 8. (péntek) 10.00 óráig” a borítékot Sóskút Község Önkormányzat polgármesterének kell címezni.

A benyújtás határideje: 2021. október 8. péntek 10.00.

A benyújtás helye: A pályázat benyújtható személyesen a Sóskúti Községházán (Sóskút, Szabadság tér 1.), vagy postai úton (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) úgy, hogy az a benyújtási határidőig beérkezzen.  

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

a.       a pályázati felhívásban foglaltak elfogadásáról szóló nyilatkozatot,

b.      a vételár összegét,

c.       az ajánlati kötöttség időtartamát,

d.      az ajánlattevő aláírását

 

Egyéb feltételek:

 

1. Az ingatlanokra csak együttesen tehető vételi ajánlat.

2. Az önkormányzat a legmagasabb árat ajánló vevővel kíván adásvételi szerződést kötni, de a képviselő-testület fenntartja magának a jogot az értékesítési eljárás indokolás nélküli eredménytelenné érvénytelenné nyilvánítására.

 

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázat eredményét a képviselő-testület állapítja meg a soron következő ülésén, melyről a polgármester értesíti a pályázókat a döntést követő 15 napon belül.

 

 

Tájékoztatás egyéb körülményekről:

 

Az ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyről az állami vagyonkezelő az adásvételi szerződés megkötését követően nyilatkozik. Az ingatlanok tulajdonjogát a nyertes pályázó abban az esetben szerezheti meg, ha a szerződéskötést követően az Állam nem él elővásárlási jogával.